Combo thuốc lá sợi thường

260.000 

Gồm:

1 hộp cuốn

2 giấy cuốn

1 thuốc tùy chọn

1 đầu lọc tùy chọn